plane car building loader animation

جاهای تاریخی درگز

divider image
20 کیلومتری شمال غربی درگزدرشمال روستای پالکانلو

قبرستان گبرها درشمال روستای پالکانلو در 20 کیلومتری شمال غربی درگز که به قرون 6 تا 9 هجری و دوران ایلخانی باز می گردد.

روستای جشن اباد

حمام جشن آباد در روستای جشن آباد بخش نوخندان در شهرستان درگز استان خراسان رضوی واقع شده است. براساس شواهد احداث این حمام به دوران قاجاریه باز می گردد. بنای مزبور شامل ورودی کوچکی با طاق های هلالی در ضلع شمالی است و از طریق راه پله ای خمیده به بینه متصل می گردد.

شهر درگز خیابان رضوانی

مقبره صید علیخان درگز امروزه در میان قبرستانی قدیمی در خیابان رضوان درگزاستان خراسان رضوی قرار گرفته است.

۴ کیلومتری شرق روستان

در شرق روستان کپکان استان خراسان رضوی در قسمت جنوبی در ارتفاع 500 متری کوه الله اکبر عارضه سنگی دیده می شود که به ان پلکان نادری می گویند

در ۲کیلومتری شمال غرب شهرستان درگز

آتشکده بندیان درگز يك آتشكده زيبا در منطقه بنديان درگز در استان خراسان رضوی است. بر اساس شواهد قدمت این بنا  به دوره ساسانيان می رسد. در این بنا  گچكاريهاي نفيس زيبايي از زمان سلطنت بهرام پنجم وجود دارد كه موضوعات آن عبارتند از پيروزي بهرام پنجم بر پادشاه هپتاليان، معرفي افراد به شاه، صحنه جشن تاج بخشي به شاه.

بقعه علامه شهرستانی

دراستان خراسان رضوی  شهر درگز شهرستان نوخندان حضرت سلطان بقعه علامه شهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل وجود دارد .

نزدیکی روستای شیلگان مرز مشترک ایران و ترکمنستان

امام زاده دیباج (ع) در بخش لطف آباد درگز استان خراسان رضوی شهرستان درگزو در نزدیکی روستای شیلگان قرار دارد.