plane car building loader animation

اماکن مذهبی درگز

divider image
20 کیلومتری شمال غربی درگزدرشمال روستای پالکانلو

قبرستان گبرها درشمال روستای پالکانلو در 20 کیلومتری شمال غربی درگز که به قرون 6 تا 9 هجری و دوران ایلخانی باز می گردد.

شهر درگز خیابان رضوانی

مقبره صید علیخان درگز امروزه در میان قبرستانی قدیمی در خیابان رضوان درگزاستان خراسان رضوی قرار گرفته است.

بقعه علامه شهرستانی

دراستان خراسان رضوی  شهر درگز شهرستان نوخندان حضرت سلطان بقعه علامه شهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل وجود دارد .

نزدیکی روستای شیلگان مرز مشترک ایران و ترکمنستان

امام زاده دیباج (ع) در بخش لطف آباد درگز استان خراسان رضوی شهرستان درگزو در نزدیکی روستای شیلگان قرار دارد.