plane car building loader animation

جاهای تفریحی درگز

divider image
دهستان زنگلانلو روستای قازان بیک

روستا قازان بیک روستایی است از بخش لطف‌آبادو در شهرستان درگز استان خراسان رضوی ودر دهستان زنگلانلوودر تپه ای به همین نام قراردارد.

نزدیکی روستای داغدار

تفرجگاه امام قنبر در نزدیکی روستای داغدار شهرستان درگز استان خراسان رضوی واقع شده است که دارای چشمه های اب معدنی هست

500 متري غرب بنديان ودر نزدیکی رود درونگر

اين تپه تاریخی  در استان خراسان رضوی شهرستان درگز در حدود 500 متري غرب بنديان ودر نزدیکی رود درونگر قراردارد.