قبرستان گبرها درشمال روستای پالکانلو در 20 کیلومتری شمال غربی درگزدر استان خراسان رضوی واقع شده است. بر اساس پیشینه ها,این محوطه به قرون 6 تا 9 هجری و دوران ایلخانی باز می گردد . در این پیشینه ها از زرتشتیان تحت نام گبرها یاد شده است . این گروه از زرتشتیان در زمان ایلخانان به درگز مهاجرت کرده و دروستاهای جلفا ، خیر آباد مرکزی و پالکانلو مسکن گزیده اند و احتمالاً به همین سبب مکان مزبور به قبرستان گبرها معروف گردیده است . این قبرستان بر روی تپه ای قرار گرفته و در حدود 320×267 متر زمین رادربر می گیرد.ارتفاع این تپه از سطح زمین های اطراف به طور تقریبی ده متر می باشد که قبور در نقاط مختلف آن دیده می شود.