header

گرمابه قلی سمنان

۰ ۱۳۸ ۰ ۰

خیابان امام خمینی - پشت هتل کومش


---

این بنای زیبا یکی از جاذبه های بسیار دیدنی استان سمنان به شمار میرود تاریخی دقیق از ساخت این بنا در دست نیست ولی میتوان حدودی ان را مربوط به قرن دهم هجری دانست و یکی ز بنا های دوران هخامنشیان به شمار برد در این خمام که شامل خزینه و رختکن و خود حمام اسنت و رخنکن ان 20 سانتی منر از حمام بلند تر است و این جاذبه را در این بنا میتوان بسیار دینی شمار اورد.

در این بنا که در خیابان امام خمینی سمنان واقع است هر ساله گردشگران زیادی از ان دیدن میکنندو این حمام نور خود را از سقف دریافت میکند .این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده