header

گرمابه قلی سمنان

توضیحات

این بنای زیبا یکی از جاذبه های بسیار دیدنی استان سمنان به شمار میرود تاریخی دقیق از ساخت این بنا در دست نیست ولی میتوان حدودی ان را مربوط به قرن دهم هجری دانست و یکی ز بنا های دوران هخامنشیان به شمار برد در این خمام که شامل خزینه و رختکن و خود حمام اسنت و رخنکن ان 20 سانتی منر از حمام بلند تر است و این جاذبه را در این بنا میتوان بسیار دینی شمار اورد.

در این بنا که در خیابان امام خمینی سمنان واقع است هر ساله گردشگران زیادی از ان دیدن میکنندو این حمام نور خود را از سقف دریافت میکند .

موقعیت نزدیکترین جاذبه های سمنان روی نقشه