این بنا در شهرستان سمنان در خیابان فضل الله نوری واقع است و این ارگ در گذشته در ورودی بوده است و از دید گردشگران مکانی تاریخی و ارزشمند به شمار میرود در این مکان که خود دارای دو دروازه است دروازه شمالی و جنوبی که میتوان گفت دروازه شمالی ان به مراتب از دروازه جنوبی زیبا تر است در دوران قاجاریه این بنا ساخته شد و بر پا گردید و در دوران حکومت ناصر الدین شاه قاجار ساخته شد در همان دوران خواستند ان را تخریب کنند که افراد مانع این کار شدند و نگذاشتند که این امر تحقق یابد