این باغ در استان سمنان و در محاورت باغ امیر است و در متراژی حدود 3000 متر مربع است و در اواخر دوران قاجاریه بنا گردیده است و مکانی دنج است این باغ توسط اقا فامیلی احداث شده و در این باغ که شامل اتاق نشیمن و سینما و چاپخانه است مکان خوبی برای استفاده از محیط بیرون است و این بنا در اختیار شهرداری سمنلن در امده و قرار است بهب خانه سمنان تبدیل شود و بتواند در زمینه گردشگری کاری مفید بکند.