این بنا های قدیمی در این شهرستان بزرگ استان خراسان رضوی هر ساله گردشگران زیادی را برای دیدن میپذیرد و برای این بنا های متروکه و قدیمی میتوان انها را دید و در معماری گذشتگان تفکر کرد.این محوطه در 12 کیلومتری غرب شهر قوچان واقع شده و بر اساس روایات کهن در سال 618 قمری در فتنه مغول غارت و با خاک یکسان گردید و ز بین رفت که باز مجددا تا حدودی احیا شده است.