header

امامزاده علی بن جعفر

۰ ۵۳ ۰ ۰

امامزاده علی بن جعفر


---

این امامزاده پسر امام ششم و برادر امام هفتم شیعیان است در استان سمنان واقع است و یکی از بنا های مشهور در استان میباشد که افراد برای زیارت و سیاحت به انجا میروند و اعمال خود را انجام میدهند کل مساحت است بنا 3500 است که یکی از بزرگترین امام زاده هاست در ساخت این بنا از کاشی های جدید و در ایوان های ان از خط نوشته های قدیمی را میتوان دید  در این استان امامزاده ای زیادی وجود دارد که این امامزاده یکی از بزرگترین هاست.

در همین سال های اخیر بار ها این بنا مورد بازسازی قرار گرفت و تزیین شد که گردشگران هم این مکان را بپسندندو در یک مکان جالب باشند.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده