plane car building loader animation

جاهای دیدنی درگز

divider image
۴ کیلومتری شرق روستان

در شرق روستان کپکان استان خراسان رضوی در قسمت جنوبی در ارتفاع 500 متری کوه الله اکبر عارضه سنگی دیده می شود که به ان پلکان نادری می گویند

غرب شهرستان درگز

آبشار کوه نمک خرسین از کوه نمک خرسین واقع در غرب شهرستان درگز از محیطی نمکی به پایین میریزد و مناظر جذابی را ایجاد کرده است.

در ۲کیلومتری شمال غرب شهرستان درگز

آتشکده بندیان درگز يك آتشكده زيبا در منطقه بنديان درگز در استان خراسان رضوی است. بر اساس شواهد قدمت این بنا  به دوره ساسانيان می رسد. در این بنا  گچكاريهاي نفيس زيبايي از زمان سلطنت بهرام پنجم وجود دارد كه موضوعات آن عبارتند از پيروزي بهرام پنجم بر پادشاه هپتاليان، معرفي افراد به شاه، صحنه جشن تاج بخشي به شاه.

بقعه علامه شهرستانی

دراستان خراسان رضوی  شهر درگز شهرستان نوخندان حضرت سلطان بقعه علامه شهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل وجود دارد .

در شمال غربی در گز

در قسمت شمال غربي شهر درگز استان خراسان رضوی سنگ قبری قرار دارد تنها سنگ قبري سيماني ملاحظه گرديده است.

500 متري غرب بنديان ودر نزدیکی رود درونگر

اين تپه تاریخی  در استان خراسان رضوی شهرستان درگز در حدود 500 متري غرب بنديان ودر نزدیکی رود درونگر قراردارد.

نزدیکی روستای شیلگان مرز مشترک ایران و ترکمنستان

امام زاده دیباج (ع) در بخش لطف آباد درگز استان خراسان رضوی شهرستان درگزو در نزدیکی روستای شیلگان قرار دارد.