رونق صنعت گردشگری در گرو فرهنگ‌سازی عمومی است. اقتصاد آینده کشور بر شانه‌های گردشگری استوار خواهد شد، چرا که با افول صنعت نفت از یک سو و جابجایی چند صد میلیونی گردشگر در جهان از سوی دیگر، نیازمند پوست اندازی در نگرش به حوزه گردشگری هستیم. از این رو، مردم می‌توانند مهمترین بخش این مقوله را بر عهده گیرند که آن فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه صنعت گردشگری است.

 

فرهنگ سازی

 

توسعه متوازن و پایدار، تنها با حضور حداکثری مردم در انجام برنامه‌های تعریف شده ممکن می‌شود؛ این حضور، جامع‌پذیری، فرهنگ‌سازی و نظم را به وجود می‌آورد که از نیازهای امروز جامعه ایرانی است. فرهنگ‌سازی در زمینه گردشگری یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه پایدار گردشگری است.‏

 

فرهنگ سازی