درست است که سمنان در منطقه ای خشک و کویری واقع است ولی هنوز در بافت قدیمی ان میتواتن باغ های مثمر ثمری را پیدا کرد که انواع و اقسام میوه ها را دارند و از ان مردمان استفاده میکنند در بافت قدمی این شهر میتوان به دنبال این کوچه باغ ها رفت و این باغ ها را دبد ادر ان را میتوان در پشت بوار هفده شهریور دانشت که ار انجا برای دیدن ان میتوان رفت و این باغ ها را دید.

در این باغ ها محصولات سیب و شلیل و ... وجو دارد که هر ساله گردشگران برای دیدن و خریدن این محصولات به انجا میروند.