این غار در حوالی روستای اسپاخو بجنورد قرار دارد.

 از ورودی دهانه  این غار آب جوشانی به بیرون می ریزد که باعث سرسبزی ناحیه اطراف این غار شده است

خارج شدن آب از دهانه این غار باعث شده که این غار از  زیبایی های این منطقه شناخته شود.