این بازار به همراه سرای پشت آن به حاج زمان معروف است. این بنا به وسیله ی حاج زمان ساخته و سپس وقف شد. بازار حاج زمان در کنار امامزاده یحیی و در کنار خیابان بیهق سبزوار واقع شده است. راسته ی بازار توسط طاق و چشمه پوشش داده شده و در انتهای بازار هشتی قرار دارد که طاق گنبدی شکل بزرگی دارد. و س از آن سرای حاج زمان که به عنوان انبار حجره های بازار مورد استفاده قرارر می گیرد. بازار حاج زمان راستایی شمال به جنوب دارد. یک سران به سرا و سر دیگر به خیابان بیهق می رسد. در مجموع بازار نه مسیر ورودی و خروجب دارد که جهار خروجی رو به خیابان اسرار است؛ سه خروجی به سراهای دو در، پنبه هاب ها و هاشم آبادی راه دارد؛ یک خروجی به راسته ی قناد ها می رسد و خروجی آخر که مسیر اصلی نیز هست رو به خیابان بیهق می باشد.