امامزاده سلیمان در روستای عصمت آباد، 30کیلومتری شرق نیشابور، توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور قرار دارد. گفته شده که ایشان از فرزندان امام موسی بن جعفر و برادر امام رضا (ع) است. با وجود این که مقبره این امامزاده به خط سیر برادرش امام رضا (ع) نزدیک است اما سندی دال بر این که زیارت بقعه وی چون امامزاده محروق توسط امام رضا (ع) باشد یافت نشد و به احتمال زیادفوت ایشان بعد برادر گرامیشان امام رضا (ع) بوده است. این امامزاده از شهرت و محبوبیت خاصی در میان اهالی منطقه است.

در میان بقعه امامزاده چهارستون با فاصله شش متری از یکدیگر قرار گرفته است که برای ارتباط بین سقف و گنبد خانه ساخته شده که در بین ستون ها ضریح امامزاده واقع شده است.