بر سردری بلند دو مناره دیده می شود که مناره ی مسجد نظامیه نامیده می شوند. در این مکان مسجد، مدرسه و بازار قرار داشته است. در سراسر بدنه ی مناره ها کاشی کاری های زیبای فیروزه ای رنگ که مزین به الله اکبر به خط کوفی نیزهستند موجود می باشد. مناره ی سمت راستی از راستای قائم کمی منحرف شده و رانش پیدا کرده است.

جاذبه ی نزدیک به شما : درخت سرو ابرکوه 4500 ساله

این بنا متعلق به نظام الملک ابرکوهی است. وی در قرن هشتم می زیست.

مناره های مسجد نظام الملک با شماره196 در تاریخ 9/5/1312به ثبت آثار ملی رسید.