از آنجایی که این غار بر روی یک دیوار 12 متری  قرار گرفته است برای صعود به آن به همراه داشتن وسایل فنی واجب است.وجود سنگ های استالا گمیت که سه شعبه کوچک این غار را پوشانده است بر زیباییاین غار نیز افزوده است.

نحوه پیدایش این غار از نوع تکتونیکی - انحلالی می باشد زیرا دهانه این غار بر روی یک یواره گسلی قرار گرفته است.

غار گنج کوه دارای حدااکثر ارتفاع 10متر و طول دالان های حداکثر 200 متر می باشد. 

از زیبایی های این غار که چشم انسان را نوازش می کند چکنده ها و چکیده ها، قندیل های با شکوه، ستون های زیبا،دالان ها و معابر درون غار و وجود استلاگیت ها و استالاکتیک های متنوع این غار می باشد.

سنگ های این غار از جنس سنگ های دگرگونی و آهکی می باشد.