عمارت سهام الدوله،  یکی از عمارت های حکومتی سردار مفخم از حاکمان دوران قاجاریه می باشد که درباغی با صفا که پر از میوه جات و مرکبات  در شمال بجنورد قرار دارد بنا شده است .

با ورود به خانه سهام الدوله می توانیم دیوان خانه بسیار قشنگ، حوضخانه طولانی زیبا، قنات مخصوص که داخل حوضخانهاست و آب صاف وزلالی از درون آن می جوشد و حمام کوچک خوش وضع مرمری را ببینیم.