header
آبشار کاکارضا

آبشار کاکارضا

از آثار ملی ایران که دراستان لرستان در 35 کیلومتری شمال خرم آباد درروستای کاکا رضا دردامنه کوه الشتر قرار دارد آبشار کاکا رضا است. از آنجایی که بر دامنه کوه الشتر گل های فراوانی می روید این آبشار را به گل هو یعنی جایی که گل خوب دارد شهره کرده است.این آبشار با 20 متر ارتفاع 90 کیلومتر طول دارد و از شعبه های تامین کننده آب رودخانه کرخه است به این صورت که اول با رودخانه کهمان مخلوط می شود و سپس رودخانه کشکان را تشکیل می دهد و وارد رود بزرگ کرخه می ش...