در این بنای قدیمی و مهم که خود از مکان های جالب توجه برای افراد است برای نگه داری یخ و ایجاد و نحوه تشکیل این فراین را دیده میشود که برای این منظور که لایه های یخ به نگیرد از کیسه های کاه استفاده شده است ین اثر معماری در حدود 4 کیلومتری شمال شرقی بیدخت در مجاورت روستای کوثر در میان اراضی کشاورزی واقع استکه خود ان را میتوان در معماری این بنا دید که این  در 4 کیلومتری  روستای بیدخت بوده است .