پلکان نادری یک از جاذبه های بسیار زیبا درگز میباشد که حدودا 1000 متر طول کل پلکان و هر پله در حدود 2 تا 3 متر عرض دارد همچنین ارتفاع هر پله در حدود 10 تا 20 سانتیمتر و کف آن 70 تا 100 سانتی متر میباشد. تعداد کل پله ها 1100 عدد است و جنس سنگ ها از نوع سنگهای کف رودخانه ای میباشد .

در مورد کاربرد این پلکان حدس های زیادی زده میشود بعضی از افراد می گویند این پلکان برای چابک سازی و تمرین اسبهای سواره نظام نادر ساخته شده و برخی آن را راهی جهت ارتباط به دشت درگز از طریق گردنه الله اکبر که در زمستانها بسار صعب العبور بوده است و این پلکان از لغزش سواران سپاه در یخبندان  زمستان جلوگیری می کرده است را دلیل ساخت این پلکان میدانند.