این غار خود دومین غار است که در کشور ایران به عنوان غار اهکی مشهور است و هرساله گردشگران زیادی از ان دیدن میکنند و از دیدن ان لذت میبرند در این جاذبه تاریخی که به عنوان دومین غار اهکی ایران از ان یاد شد میتوان به خصوصیاتی مهم از ان در نوع وجود سنگ های رسوبی در ان یاد کرد که خود ان برای تعداد زیادی از گزدشگران مهم و حیاتی است در دهانه غار که ورودی بسیار تنگی است برای عبور کار را بسیار مشکل و طاقت فزسا نشان میدهد .

در این غار از پشت یک سنگ بندی بسیار محکم دیده میشود که برای ان بوده گذشتگان برای اینکه مانع ان شوند که افراد بیگانه به داخل غار نفوذ یابند این کار را کرده اند.