در مرکز شهرستان سمنان و در انتهای بازار یک بقعه قرار گرفته که متعلق به فرزند امام هفتم است و در این بقعه یکی از امامزاده های این استان و این شهرستان است ایشان یکی از همراهان امام هشتم در سفر به خراسان بودند و امام ایشان را به سمنان فرستاد و برای ارشاد مردم که بعد از شهادت ایشان در همین محل کنونی دفن شدند.

این امامزاده در شهرستان سمنان و در انتهای بازار است که زا,ران زیادی برای زیارت به این مکان میروند.در داخل صحن یک حوض است که بیشتر برای وضو کاربرد دارد