اين تپه تاریخی  در استان خراسان رضوی شهرستان درگز در حدود 500 متري غرب بنديان ودر نزدیکی رود درونگر قراردارد. يارم تپه به علت سكونت هاي زیاد و پیوسته شكل مرتب ومنظمي را نداردوشامل آثاری است که اقوام دوره ما قبل تاريخ وروزگار باستان در دشت در ان سکونت داشته اندو ظاهرا اين اقوام از هزاره پنجم قبل از ميلاد در اين محل ساكن شده است .تمدن يارم تپه را مي توان تمدن شمال شرقي ايران كه تاكنون مطالعه زیادی درمورد آن نشده است. برخي از نقش هابرروي سفال ها منحصر به فرد بوده وداراي خصوصيات ومشخصات محلي مي باشد .