کوهستان پارک شیرکوه شیروان یکی از جاذبه های زیبای شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی است. مهم ترین دلیل نام گذاری شیروان به این اسم، وجود کوه شیرکوه در ضلع جنوبی این شهر است. کوهستان پارک شیرکوه یکی از مناطق مهم گردشگری در شیروان است. بروی این کوه اثری طبیعی شکل گرفته که تصویر یک شیر را برای هر بیننده ای در ذهن متصور می نماید و این بدلیل تفاوت سنگ های تشکیل دهنده شکل شیر با دیگر سنگ های کوه های جنوب شهر از نظر جنس و رنگ است. البته شیرکوه بزرگترین تصویر سنگی طبیعی نماد شیر در ایران می باشد.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : آبشار اسطرخی