در گذشته برای مسافرانی که از قهستان به طرف شرق میرفتند یک میل بلند از جنس آجر به عنوان راهنمای مسیر قرار گرفته بود که مسافران با استفاده از این راهنما مسیر خود را یافته و دیگر در بیابان سرگردان نمیشدند.

میل کرات که در روستایی به همین نام قرار دارد دارای ابعادی به طول و محیط قاعده 20 متر میباشد ولی متاسفانه این میل بر اثر زلزله کمی تخریب شده و همچنین مقداری کج نیز شده است. روی میل یک کتیبه نیز قرار گرفته است. این میل یا راهنما کرات در سال 1310 به ثبت ملی رسیده است.