محوطه یا میدان تاریخی جوزقان در روستای جوزقان در نزدیکی رودخانه مرغزار ساخته شده است. در جنوب آن قلعه تاریخی جوزقان قرار گرفته است و دانشمند بزرگ یاقوت حموی جوزقان را جزو یکی از صد و شصت و هشت روستای منطقه باخزر یاد کرده است.

آثار به دست آمده نظیر سفال ها  و ظروف قدیمی قدمت منطقه را در محدوده پس از اسلام تا زمان صفویه نشان میدهد. درقلعه جوزقان قبرستان تاریخی قرار دارد که عارفانی مثل پیر بزه و شاه مضراب و پیرسفید پوش دفن شده اند. در مرکز قلعه تپه ای سنگی به نام سنگ کن وجود دارد.