این بنا از بنا های دوره هخامنشیان و از بنا های ارزشمند و تاریخی استان خراسان رضوی میباشد. قریب به هشت قرن قدمت دارد. تاریخ ساخت این نسجد را سال 609 هجری قمری میدانند این مسجد یکی از سه مسجد ایران که به فرم دو ایوانی ساخته شده است مطالعات نشان میدهد که کف مسجداز ماسه بادی تشکیل شده است و مصالح ان خشت و اجر میباشد این مسجد در کوی شرقی شهرستان گناباد واقع شده است ایوان اصلی یا ایوان که قبله در ان است دز سمت جنوبی واقع شده است و گردشگران زیادی را می پذیرد