سلطان محمود کبودانی از عرفا و دانشمندان قرن هشتم هجری بوده است.ایشان اهل کبودان خواف بوده که امروزه آثاری ازاین روستا وجودندارد و اکنون مزار ایشان در فاصله 4کیلومتری شهرستان خواف واقع درمحور خواف به سمت تربت حیدریه می باشد.

این مجموعه تشکیل شده است از بنای مزار و مسجد کبودان که به یکدیگر متصل هستند و حوض انبار قدیمی که در فاصله حدود 50متری از این بنا قرار دارد.

اطراف ابنیه کبودان شباهت به سقاوه نیازآباد دارد که متعلق به اوایل قرن هشتم هجری است وهمچنین تزئینات مسجد نیز شباهت به مسجد جامع خواف که مربوط به دوره تیموری است دارد.