در حدود 30 سال پیش این منطقه در ان زندگ میکرده اندو در انجا به کار و تلاش مشغول بوده اند و در حین انجانم کار بوده اند امروزه این تغییر کرده است و در یک بافت قدیمی است و شامل بادگیر های زیادی است و در یک مجموعه بزرگ میتوان ان را دید در شهرستان گناباد در این مجموعه که خود طرح های قدیمی را میتوان دید معماری گذشتگان و افراد قدیمی به چشم میاید. در فاصله 20 کیلومتری گناباد است.