سپهدار اعظم لقب محمد ولی خان تنکابنی و مالک عمارت باغ سپهدار است وی که متولد سال ۱۲۲۵ در تنکابن بود، در حکومت قاجار مناصب سیاسی متعددی داشت که از آن جمله می‌توان به سه دوره نخست‌وزیری کشور اشاره کرد. محمدولی تنکابنی پیش از انقلاب مشروطه ملقب به ساعدالدوله و نصر‌السلطنه بوده است، ولی از آنجا که یکی از دو فاتح معروف تهران در جریان انقلاب مشروطه بوده است، پس از استبداد صغیر به سپهدار اعظم ملقب شد و اندکی بعد برای اینکه با شخص دیگری که همین لقب را داشت اشتباه گرفته نشود از سوی احمدشاه قاجار لقب سپهسالار اعظم به او داده شد. .کاخ چهلستون یا مهمانخانه بزرگ قزوین؟هر دو را میتوان در جان خانه سپهدار دید چراکه چنان در معماری این بنا زیرکی مشاهده میشود که هر خصلت خود را از بنایی مشهور عاریت گرفته است.

 

در حدود سال های 1323 تا 1327 این ساختمان ساخته شده است در جنگ جهانی اول میزبان نظامیان روس و قوای انگلیس بوده است در نهایت به علت بدهی های مالیاتی مالک عمارت با شکوه به نفع دولت آن زمان مصادره میشود.

عمارتی که سبک کاخ چهلستون ساخته شده بود اکنون موزه کشاورزی است! ادوات قدیمی کشت و زرع را در عمارت باغ سپهدار میتوانید ببینید