رباط سهل آباد از نوع سرپوشیده آجری به شمار میرود . نشانه ها و شواهد معماری بر جای مانده گویای بنیان این رباط در دوره تیموری و یا دوره صفوی است.این بنا در حاشیه شمالی روستایی به نام سهل آباد در 55 کیلومتری شرق قوچان قرار دارد  . علت وجودی رباط مزبور در این مکان عبور مسیر فرعی منتهی به جاده ابریشم از همین نقطه می باشد. در این بنای قدیمی که خود روزگاری پذیرای افراد و گردشگران قدیمی بوده اکنون در زمرهی جاذبه های هدف گردشگری قرارا گرفته است.