header

رباط سهل آباد

۰ ۲۰۲ ۰ ۰

سهل اباد - رباط سهل اباد


---

رباط سهل آباد از نوع سرپوشیده آجری به شمار میرود . نشانه ها و شواهد معماری بر جای مانده گویای بنیان این رباط در دوره تیموری و یا دوره صفوی است.این بنا در حاشیه شمالی روستایی به نام سهل آباد در 55 کیلومتری شرق قوچان قرار دارد  . علت وجودی رباط مزبور در این مکان عبور مسیر فرعی منتهی به جاده ابریشم از همین نقطه می باشد. در این بنای قدیمی که خود روزگاری پذیرای افراد و گردشگران قدیمی بوده اکنون در زمرهی جاذبه های هدف گردشگری قرارا گرفته است.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

اینترنت

ندارد

پارکینگ

رایگان

جای پارک

به راحتی

فضای بازی کودکان

دارد

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده