منطقه گردشگری چم آسیاب دارای چشمه های و زمین ها سرسبز بسیار زیادی می باشد. این مکان با شهرستان مسجد سلیمان 5 کیلومتر فاصله دارد