حمام جشن آباد در روستای جشن آباد بخش نوخندان در شهرستان درگز استان خراسان رضوی واقع شده است. براساس شواهد احداث این حمام به دوران قاجاریه باز می گردد. بنای مزبور شامل ورودی کوچکی با طاق های هلالی در ضلع شمالی است و از طریق راه پله ای خمیده به بینه متصل می گردد. بینه حمام شامل غرفه های بزرگ و کوچک و طاقی هلالی ، گنبد بزرگ مرکری یا نورگیر میانی ، حوض دایره ای شکل ، راه ارتباطی میان بینه و گرم خانه در ضلع غربی بنا قرار دارد و فضای گرم خانه ترکیبی از سه غرفه بزرگ ، یک غرفه کوچک ، خزینه آب و با پوشش زیبای گنبدی و نورگیری میانی است. در ساختمان این حمام از آجر ، ساروج ، آهک و سنگ استفاده شده است. حمام جشن آباد توسط شخصی به نام حاج حیدر حیدری ساخته است.