این بقعه یکی از بناهایی است که با ویژگی های معماری محلی در ۵۰۰ متری روستای مرزی پرسه سو ساخته شده است . این بنا مربوط به دوره تیموری است و در دوره صفوی و قاجار مرمت شده است.

ساختمان بقعه بر سطح یک سکوی مستطیل شکل با مصالح و ملات گل قرار گرفته است اما امروزه بخش عمده ای از آن با ملات سیمان پوشانده شده.

  بقعه دارای دو ورودی در سمت غرب و جنوب برای دسترسی به سطح سکو میباشد .بنا شامل یک ایوان بزرگ در سمت شرق و یک گنبد خانه مربع شکل است که علاوه بر ورودی ایوان از سه جهت اصلی دیگر دارای ورودی است . بنا قبلا دارای چهار طاق گنبدی بوده که بعدا ایوان هم به آن اضافه شده است .