header

بقایایی مرکز شهر سلجوقی، شهری دیده نشده

۰ ۵۲ ۰ ۰

شهر ری امین آباد، هفت دستگاه کوه نقارخانه


---

شهر سلجوقی یکی از شهرهایست که، در پایین کوه طبرک و برج نقاره خانه قرار دارد. این شهر با وجود آنکه کشف شده و مورد مرمت قرار گرفته است، هیچ وقت برای عموم قابل بازدید نشد.


شهر سلجوقی همانطور که از اسمش پیداست مربوط به دوره سلجوقیان است. این شهر در سال 1350 بازسازی شد، در همان زمان هم مورد بازدید مهمان های خارجی که در جشن های 2500 ساله می آمدن قرار گرفت.
 

اکنون مردم شهر گفته اند که این شهر از همان سال با دیوارهای آهنی حفاظت شد، به گونه ای که کسی حق ورود به آن را پیدا نکرد و اجازه ورود نداشت.
 

 این جاذبه توسط Hadiskazemi1@gmail.com ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده