این بازار قدیمی در استان سمنان و شهرستان سمنان است و در جنوی خیابان امام خمینی شروع و به سمت شمال متمایل میگردد در این بازار ه یکی اطز بازار های قدیمی استان و ایران میتوان از ان یاد کرد به دوقسمت تقسیم شده است به واسطه ی خیابان امام خمینی .

در این بازا کالا های اساسی توسط فروشندگان به فروش میرسد و این بازار به بازار شیخ علا الدوله مشهور است این بازار توسط سازمان میزاث فرهنگی بار ها مورد بازسازی قرار گرفته است و این بازار در مسیر عبور مرده ها بوده و بازاری ساکت است برخلاف بازار اصلی سمنان.