header

امامزاده محمد دامغان

۰ ۱۴۳ ۰ ۰

امامزاده محمد دامغان


---

این امامزاده در شهرستان دامفان است و در داخل امامزاده جعفر قرار گرفته است به گونه ای که دارای یک گنبد بزرگ و طولانی است و نمایی زیبا دارد و در دو جهت شمالی و جنوبی که این گنبد را کاملا متفاوت نشان میدهد در این بنا که در داخل ان بروی گنبد خط نوشته های را داریم نشان از ان است که بنا مربور به دوران شاهرخ خان است دراین رابطه باید گفت که ساخت ان به ان دوران برمیگردد و در چند سال اخیر مورد باسازی قرر گرفت و نمایی خارجی ان مرمت ششد.

در این امامزاده که هر دو امامزاده در یک مکان هستند هر ساله گردشگران زیادی را داریم.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده