در داخل امامزاده یک گنبدی وجو دارد و نمای ان بسیار زیبا و قدیمی است در این فضا بگونه است که دارای یک گنبد موچک و مدوری است و ارتفاع ان 12 متر است و در این بنا که به گفته ی برخی از قدیمیان این مکان خانقاه بوده و الان این مکان مقبره ی شاهرخ تیموری است در داخل این شهر مقبره ایشان قرار دارد و در نزدیکی چهار شبر میباشد افراد و گردشگران مختلفی هر ساله برای دیدن این مکان مراجعه میکنند و این فضا و امکانات را میبینند.