این اب انبار اثار به جا مانده از یک کاروانسرای قدیمی است که توسط فردی یه نام شریعت زاده مرمت و بازبینی قرار گرفت و از اثار دوران قاجاریه به شمار میرود و در بهترین موقعیت شهر گناباد قرار دارد از یک طرف به حسینیه این شهر که خود از جمله آثار به ثبت رسیده است و از طرف دیگر به بازار متصل است.

گنبد این اب انبار 8 متر و شعاع ان 20متر است به طوری که در ورودی این اب انبار یک ایوان  و نشیمنگاه میباشد و مصالح به کار رفته در ان اجر و سیمان است  این آب انبار در سال ۱۳۸۱ و با شماره ۵۹۵۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. آب انبار حسینیه گناباد در سال ۱۳۸۳ توسط سازمان میراث فرهنگی به موزه آب گناباد تغییر کاربری داد  در این اب انبار کلیه وسایل مربوط به حفر قنات گذاشته شده که نمایان گر زحمت و تلاش مردمان کویر برای بدست اوردن اب است.