header
تنگ خائیز بهبهان

تنگ خائیز بهبهان

این تنگ در روستایی به همین نام در شهرستان بهبهان قرار دارد و از جاذبه های طبیعی و تاریخی بهبهان می باشد.تنگه این مکان از درختان بادام فراوان کوهیپوشیده شده و در پایان زمستان کل منطقه از شکوفه بادام، سفید پوش می شود .این تنگه دارای تاریخچه طولانی از دوران پادشاهان ساسانی است و آثار آن عبارتند از سنگچین های راه شاهی و همچنین سه آسیاب واقع در دهانه تنگ خاییز که رونق منطقه را تا قرون گذشته یعنی تا دوره های اسلامی میرساند. این جاذبه نزدیک را از دست...