این قلعه در روستای دیدنی و باستانی زعفرانیه قرار دارد. روستای زعفرانیه در 35 کیلومتری جاده ی سبزوار مشهد واقع گشته است. قلعه کهنه به مانند همه ی قلعه ها هسته ی اولیه تشکیل روستا بوده است. به گفته ی متخصصان این قلعه متعلق به دوره ی سلجوقیان است و انقراض آن در دوره ی تیموری اتفاق افتاده. این قلعه مورخ 24 آبان ماه 1385 با شماره 16396 به ثبت آثار ملی رسید.