این جاذبه یکی از روستا های بسیار جالب توجه برای گردشگران میباشد و هرساله از ان دیدن میکنند یکی از جاهای که هخامنشیان در گذشنه بران حکومت داشتند بوده است و در گذشته نام ان ابکیان بوده است و به دلایلی نام ان را تغییر داده اند و به عبدیا تغییر نام پیدا کرده است در این روستا که هوای گرم و خشک دارد و اغلب باد های گرم و خشک را به همراه دارد و این مکان گردشگران را هرساله به خود جذب نموده و از کلیت ان دیدین میکنند.