این ابشار زیبا و دیدنی در 20 کیلومتری شهر قرار دارد در این ابشار دیدنی میتوان گفت که در دل کویر مرکزی ایران قرار گرفته ولی خود این منطقه یک منطقه جالب برای گردشگران است در این منطقه جالب و نمایی در ختان و کل های متنوع یادی دارم در این در ه ی طولانی که به دره نسروا معروف است یک ابشار در انتهای این دره داریم که برای دیدن باید طول این دره طولانی را جلو برویم و در نهایت به این ابشار برسیم در این دره اب جاری است و از ان اسففاده های میشود.