header

چشمه علی

۰ ۱۱۲ ۰ ۰

35 کیلومتری دامغان


---

این جاذبه دیدنی در 35 کیلومتری دامغان قرار گرفته است و در مکانی بسیار دیدنی است و هرساله گردشگران زیادی از ان دیدن میکنند در این مکان برای چشمه دیدنی ان که خود یکی از تامین کنند گان اب شهرستان دامغان بشمار میاید در این مکان زیاب در سالیان قدیمی پادشاهان قاجار از ان دیدن میکردند و در ان گردشگری میپرداختند در این مکان برای گردشگری است و در 35 کیلومتری دانفان است در یک منطقه اقلیمی سرسبز و باصفایی قرار گرفته است و گفته شده است اقا محمد خان قاجار ان را بنا کرده است.این جاذبه توسط هادربادی ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده