جنگل های پسته خواجه در مجاورت مرز ترکمنستان و در روستای چهچهه قرار دارند که به یکی از مناطق زیبای گردشگری تبدیل شده است. ارتفاع این درخت ها به یک تا 3 متر است و گاهی به 7 مترنیز می رسد. در این جنگل گورخر ترکمنی نیز یافت می شود که گاهی به این جنگل ها می آید و موسم جفت گیری به زادگاهش ترکمنستان باز می گردد. منابع آبی محدودی از جمله چند چشمه در این منطقه وجود دارد و پوشش گیاهی درختان انجیر و پسته است.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : روستای چهچهه چناران مشهد

از جمله گونه های شاخص منطقه می توان آهو و قوچ و میش اوریال را نام برد. گونه های دیگر این منطقه: پلنگ،خرگوش، گراز، ...هستند.