مسجد جامع مرندیز در۳۷ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بجستان روستای مرندیز واقع شده است. این بنا با وسعت تقریبی ۶۰۰ متر مربع.در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۳ به‌عنوان یکی ازاثارملی به ثبت رسیده است . معماری آن شامل صحن، ایوان، قبله و شبستان گنبد دار بوده و از نوع بناهای یک ایوانی است. ایوان مقصوره بنا دارای پوشششی است که با ایجاد تاق و تویزه در آن شکل گرفته‌است. در بخش انتهایی این قسمت رسمی بندی‌های زیبا بر روی گچ ایجاد شده‌است . قسمتی از تزیینات این پوشش نیز به نقاشی “ل اخرایی و ردیفی از قطار بندی‌های گچی اختصاص یافته‌است . مسجد جامع مدندیز به سبب وجود بخشی از تزیینات و نمای بیرونی اطراف و صحن و ایوان از نظر نقشه و نوع عناصر تزیینی با مسجد تاریخی خواف، مسجد رشتخوار و گگنبد مقبره قطب الدین حیدر مشابه‌است. این بنا متعلق به قرن یازدهم هجری است مسجد جامع مرندیز مربوط به دوره ایلخانی  است.ایوان مقصوره یکی از بخشهای زیبای این مسجد است.