header

مسجد سید بم

۰ ۱۱۱ ۰ ۰

بم _ خیابان طالقانی _ خیابان انصاری


---

مسجد تاریخی سید که در شهرستان بم قرار گرفته است از جاذبه های مذهبی و تاریخی مهم این شهرستان محسوب میشود. این مسجد که در دوره حاجی سید علی خان که حاکم شهر بم در دوره حکومت اسماعیل خان وکیل الملک بوده است بنا شده.

مسجد سید دارای یک شبستان بزرگ در غرب مسجد با یک پوشش طاقی بر روی آن و محراب شبستان که در جنوب شبستان قرار گرفته است میباشد هم چنین در شمال مسجد سید رواق ها یا اتاق هایی ساخته شده است

این مسجد به واسطه دارا بودن ارزش مذهبی و به ویژه ارزش بسیار بالای تاریخی مقصد بسیاری از گردشگرانی است که تمام نقاط جهان به استان کرمان و شهر بم سفر میکنند.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )