header

مسجد خواجه شریف انار

۰ ۱۰۰ ۰ ۰

استان کرمان شهرستان انار


---

 مسجد خواجه شریف جز مساجد تاریخی شهرستان انار کرمان است. این مسجدکه متعلق به دوره صفویه است در سال ۱۳۸۳ ودر فهرست میراث ملی کشور ثبت شده است.  اين مسجد داراي گرمخانه (مسجد زمستاني ) زيبايي است . عليرغم دخل و تصرف انجام شده در نما بناها هنوز هم هويت تاريخي و سنتي را مي توان در آن ديدو اين مسجد قريب سه قرن قدمت داردبنا به روایتی خواجه شریف در اواخر عمر این مسجد را بنا کرده است.

 این جاذبه توسط ساجده خردپژوه ثبت شده است

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده