header

مسجد حسینیه قلعه

۰ ۱۰۳ ۰ ۰

کرمان - شهرستان زرند - مسجد حسینیه قلعه


---

از جاذبه های فرهنگی مذهبی و همچنین تاریخی شهرستان زرندمسجد حسینیه قلعه میباشد و گردشگران را به سمت خود جذب میکند. مسجد حسینیه قلعه طبق نظر مورخان و کارشناسان مربوط به اواخر دوره زندیه میباشد و به علت اینکه در جنوب حسینیه قرار گرفته است محفوظ مانده و تخریب نشده است. مسجد حسینیه قلعه به دستور شخصی به نام فتحعلی بیگ ساهته شده است و عده ای قدمت مسجد حسینیه قلعه را 800 سال میدانند.

مسجد حسینیه قلعه بیشتر برای عزاداری و مراسم شب های قدر مورد استفاده قرار می گیرد و هم اکنون تولیت و اختیار مسجد به دستآقای علی ابراهیمی میباشد.این جاذبه توسط Sepehr ثبت شده است

جای پارک

به راحتی

ثبت نظر جدید
۰ نظر ثبت شده
نظرات ثبت شده
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )     
( تا )